ประวัติวัด

ประวัติวัด
วัดพุทธาราม เป็นวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในเขตกรุงลอนดอนตะวันนออก ไม่ห่างไกลจาก สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งใหม่ ปี ค.ศ. 2012 มากนัก ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX เป็นตึกอาคารสามชั้น เนื้อที่ 2 งาน 1. ชั้นบนมี 4 ห้องพักสงฆ์ 2 ห้องน้ำ 2 ชันล่างมี ห้องพระ ห้องรับแขก ห้องสมุดเล็ก ห้องฉันอาหารและชั้นใต้ดิน มี ห้องเอนกประสงค์ ห้องเก็บของ ห้องครัวและ 2 ห้องน้ำ

 

มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวพุทธไทยและชาติต่างๆ ในกรุงลอนดอนตะวันออก (East London) เนื่องจากว่ามีชาวพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีวัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจตลอดจนถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและประเพณีในวันสำคัญต่างๆ อย่างเป็นทางการ  ด้วยเหตุนี้ พระมหาสมชาย จิตฺตคุตฺโต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 6 ประธานดำเนินการสร้างวัดพุทธาราม ได้ทำหนังสือกราบเรียนขออนุญาตพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และทำหนังงสือแจ้งให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนได้รับ ทราบ เพื่อดำเนินการสร้างวัดแห่งใหม่นี้ขึ้นมา

 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ทางคณะสงฆ์ได้เข้าพำนักอยู่ที่บ้านเลขที่ 347 Cann Hall Road, Leytonstone, London E11 3NL โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ประสงค์จะออกนาม เป็นผู้ช่วยดำเนินการจัดหาสถานที่และถวายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าอาคาร น้ำไฟ ภาษีโรงเรือน ตลอดถึงสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อแบ่งเบาภาระของทางคณะสงฆ์ และให้เป็นที่พำนักสงฆ์ชั่วคราวในการดำเนินการสร้างวัดแห่งใหม่ต่อไป จากนั้นทางคณะกรรมการดำเนินการ จึงได้ทำเรื่องขอจดทะเบียนวัดต่อทางกรม การศาสนา (Charity Commission) แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ใช้เวลาในการดำเนินการอยู่ประมาณห้าเดือน จึงได้รับอนุมัติให้เป็นวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ในนาม “ WAT BUDDHARAM ”  ใบอนุญาตเลขที่ 1109531

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  1. เพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของชาวพุทธชาติต่างๆ
  2. เพื่อให้เป็นสถานที่ในการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
  4. องค์กรการกุศลอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
                                

หลังจากนั้นจึงได้ดำเนินการจัดหาทุนมาโดยลำดับ เพื่อนำไปวางดาวน์ซื้อสถานที่ถาวรของวัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนชาวไทย ลาวและชาติต่าง ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศไทยเป็นอย่างดี

 


วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการดำเนินการสร้างวัด ได้มีมติเห็นชอบซื้อบ้านเลขที่ 77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX ในราคา 530,000 (ห้าแสนสามหมื่นปอนด์) โดยการกู้เงินจากธนาคาร Triodos Bank จำนวน 300,000 (สามแสนปอนด์) เงินกองทุนสร้างวัดจำนวน 123,500 (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยปอนด์) และผู้มีจิตศรัทธาให้ทางวัดยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยอีกจำนวน 106,500 (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยปอนด์) ได้เซ็นสัญญาซื้ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อให้เป็นที่ตั้งถาวรของวัดอย่างเป็นทางการสืบไป

 

กิจกรรมด้านต่าง ๆ

วันจันทร์-วันศุกร์ :  ทางวัดได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้มาทำบุญ ถวายภัตตาหาร สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

วันเสาร์ :  ทางวัดได้จัด “โครงการปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์” สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป มีการสวดมนต์ แสดงธรรม ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตย์ : ทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม และเปิดสอนธรรมศึกษาชั้นตรี  ชั้นโท ชั้นเอก ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ (ระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม ของทุกปี)
                    


- นอกจากนั้น ทางวัดได้รับนิมนต์ให้ไปปฏิบัติศาสนกิจ แสดงพระธรรมเทศนา สอนกรรมฐานตามที่ต่าง ๆ ที่มีชาวพุทธไทยพำนักอาศัยอยู่ทั้งในและนอกกรุงลอนดอน
- เข้าร่วมประชุมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในการเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อเผยแผ่ศาสนา
- รับนิมนต์ไปปฏิบัติศาสนกิจ ประชุมองค์กร ร่วมงานสำคัญทางพุทธศาสนาและเยี่ยมเยียนชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ตามโอกาส เป็นต้น
 

 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  ทางวัดได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ  เช่น

-วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยจัดให้มี การทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม

-วันเฉลิมพระชนม์พรรษา โดยจัดให้มี  การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จัดนิทรรศการเป็นต้น

- งานทอดกฐิน งานสงกรานต์ โดยได้จัดให้มี การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เปิดโรงทาน สอยดาว แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น

- งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา เปิดโรงทาน แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย มีการจัดทำผ้าป่าการกุศลเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนในประเทศไทย

 

กิจกรรมทางด้านการศึกษา

-จัดทำ พุทธารามสาร ประจำปี ๆ ละ 2000 x 6 ปี รวม 12000 เล่ม
-จัดทำแผน CD DVD ปีละ 1000 x 6 รวม 6000 แผนทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ
-จัดทำแผ่นพับ เรื่อง Basic Buddhism ปีละ 700 x 6 รวม 4200 ใบ
-เปิดสอนธรรมศึกษาทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ในระดับชั้น ธรรมศึกษาชั้นตรี  ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชันเอก  

 New WB 1

New WB 2

New WB 3

New WB 4
New WB 5
New WB 6